Wie ben ik

Mijn naam is Mechtild Hochstenbach en ik begeleid, sinds mijn afstuderen in 1995 aan de Hogeschool Midden Nederland,  jongeren en volwassenen. Eerst in het voortgezet speciaal onderwijs als leerkracht, later als groepsleidster. 

En sinds 2001 als zelfstandig ondernemer, waarin ik me gespecialiseerd heb in de begeleiding van (jong)volwassenen met autisme en/of ad(h)d

 

In mijn begeleiding van (jong)volwassenen vind ik het belangrijkste dat het klikt tussen ons. Als het klikt dan kunnen we samen heel ver komen.

Mijn sterke punten:

 • veel geduld
 • humor
 • creatief in het oplossen van problemen
 • vind werkelijk niets gek of raar
 • lange adem
 • begrijp heel goed dat er een heleboel gewoon niet lukt
 • gebruik geen dure termen maar ben gewoon duidelijk
 • kan sorry zeggen als ik even de mist in ga
 • één duidelijk aanspreekpunt

 

kleine aandachtspuntjes

 • ben soms iets te enthousiast
 • kom standaard 5 minuten te laat op afspraken

  

Privacyverklaring

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door Blik op 5 geleverde producten en diensten.

 

Blik op 5 en/of Mechtild Hochstenbach, gevestigd op de Kerkeweg 26 te Oldelamer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken :

Gegevens die Blik op 5 van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Blik op 5 in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • BSN
 • Noodzakelijke gegevens betreffende de lichamelijke en geestelijke gezondheid
 • Gegevens over de begeleiding, plan van aanpak, het verloop van begeleiding en de evaluaties hiervan.
 • Gegevens van de personen en/of instanties omtrent de persoon zoals ouders, betrokken familieleden/vrienden, school/stage

 

Met wie worden gegevens gedeeld?

 • Met de betreffende gemeente op grond van wettelijke verplichting (WMO)
 • Stagebedrijven, onderwijsinstellingen waar de persoon actief is maar alleen na toestemming van de persoon.

 

Waarom heeft Blik op 5 de gegevens nodig?

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Blik op 5, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de begeleiding.
 • U te volgen, te begeleiden en de voortgang te kunnen controleren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte of voor het verkrijgen van een indicatie WMO van de Gemeente.

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Blik op 5 gebonden aan de daarvoor geldende

wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Blik op 5 zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

 

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Blik op 5 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien de persoon geen cliënt meer is van Blik op 5, worden de gegevens voor maximaal 5 jaar bewaard.

 

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Blik op 5 gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien aanpassen of verwijderen.

Bij Blik op 5 kan alleen M Hochstenbach de gegevens inzien.

U als cliënt heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar m.hochstenbach@blikop5.nl

 

Beveiliging

Blik op 5 hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Blik op 5 heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Blik op 5 u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via m.hochstenbach@blikop5.nl

 

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en de zePrivacy verklaring kunt u contact opnemen via m.hochstenbach@blikop5.nl

 

Deze privacy verklaring is opgesteld 01-07-2018

Herzien op 11-09-2019

  

Meldcode

Blik op 5 hanteert de wettelijk verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling